Nuacht na Seachtaine seo (29/7/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (29/7/2022)

bealathaabu@gmail.com

Campa Samhraidh Béal Átha

Meiteal Teanga Béal Átha

Tá campa Samhraidh á eagrú don seachtain an 8ú agus 12ú la do Lunasa 

Do cailiní agus buachaillí atá ag dul isteach i rang a sé agus sa céad agus dara bhliain comth maith.

Beidh imeachtaí ar bun sa tsraid, an Guagán an loch is murán eile.

Is ó 10rn go 1in gach lá 

€50 an dalta, le laighdiú do clann

Dean teangmháil le Tadhg Ó Duinínn ar 086 0866668

Feach fogra ceangailte

Summer Camp

Meitheal Teanga Béal Átha

A summer camp is being organised in Ballingeary for the week of 8th to 12 of August

For students going into sixth class and also into first and second year.

Activities in the village, in Gougane, the lake and much more

€50 per person with a reduction for families

Contact Tadhg on 086 0866668

See poster attached

Coláiste na Mumhan

Roinn linn do thuairimí faoi thodhchaí Choláiste na Mumhan agus faoi thodhchaí na Gaeilge!

Share your views on the future of Coláiste na Mumhan and of the Irish language!

Tá an suirbhé seo le fáil as Gaelainn agus as Béarla – féach thíos.

This survey is available in both Irish and English – see below

 

A Chara,

 Bheimís buíoch dod’ thuairimí: we need your ideas as thought leaders – see English version below.  Apologies if you have already reeived this . Ár leathscéal más é seo an tarna uair a fuair t ú é seo.

Táimse ar Bhord Choláiste na Mumhan agus mar chisteoir le roinnt blianta agus táimid ag pleanáil don todhchaí anois. Bheinn an-bhúioch díot dá bhféadfá cúig nóiméad a thógaint agus an suirbhé thíos a líonadh.

Tá Coláiste na Mumhan ar an gColáiste Gaeilge is sine sa tír. Leis an 120ú breithlá chugainn go luath, táimid ag déanamh athnuachan agus athdhaingniú ar na príomhspriocanna a bhí againn chun an Ghaeilge a chur chun cinn do mhúinteoirí, do scoláirí agus don phobal mór. Tá súil againn go mbeidh an Coláiste mar ‘Lóchrann Geal na Gaeilge don 21ú Aois’ agus ina thobar doimhin saibhir teanga, cultúir agus dúchais Gaeilge do mhuintir na Mumhan agus do mhuintir na Gaeilge ar fud an domhain mhóir. Táimid ag lorg do thuairimí ar conas gur féidir linn é seo a dhéanamh ar shlite nuálach a oireann do shaol na linne seo, ag freastal ar phobal uile na Gaeilge – ní hamháin i leith chúrsaí Gaeilge ach ar an iliomad slí agus modh oiriúnach gur féidir.

Bheimis buíoch díot ach cúig nóiméad a thógaint chun do chuid tuairimí a chur in iúl dúinn sa suirbhé seo, agus ansin é a chur ar aghaidh go dtí daoine eile a mbeadh spéis acu sa chúram. Muna bhfuil an t-am nó an chaoi agat anois chun é seo a dhéanamh, bheimis buíoch díot ach é a chur ar aghaidh pé scéal é, go dtí daoine ar t’aithne a bhfuil spéis acu sa tionscnamh.

Spriocdháta le haghaidh freagraí ná Dé Domhnaigh 31 Iúil.

Is féidir leat an suirbhé a chriochnú ar líne: https://www.surveymonkey.com/r/ColaistenaMumhan_Gaelainne

Más fearr leat an suirbhé a chriochnú ar an ríomhphost nó do fhreagra a sheol ar phost, cliceáil anseo, le do thoil.

Tá Coláiste na Mumhan ag fáil tacaíochta ó chomhlacht comhairleach ‘2into3’ chun plean straitéiseach a chur le chéile. Oibríonn ‘2into3’ le heagraíochtaí neamhbhrabúsacha atá ag iarraidh tionchar doimhin a bheith acu ar an sochaí. Má atá aon cheist agat i dtaobh an tsuirbhé seo, dein teaghmháil led’ thoil le Niamh.Moriarty@2into3.com  nó liom féin.

 

**

A chara,

As a member of the Board and Treasurer of Coláiste na Mumhan, I would greatly appreciate 5 minutes of your time to answer a few short questions below to help us as we plan for the future. We are asking you as a thought leader or a related service provider rather than as a user or formeruser of our service.

Coláiste na Mumhan is the oldest Irish language college in the country. With the 120th birthday approaching soon, we are renewing and reaffirming our main goals of promoting the Irish language for teachers, students and the general public. We hope that the College will be a ‘Bright Lantern of the Irish Language for the 21st Century’ and a deep and rich source of the Irish language, culture and heritage for the people of Munster and the Irish language around the world.

We are looking for your opinion on how we can do this in new ways for the modern world.

We would be grateful if you would take just five minutes to post your answers here and pass it on to someone else who might be interested and interested. If you do not have the time or the opportunity now we would be grateful if you could pass it on.

The deadline for responses is Sunday 31 July 2022.

You can complete the survey online: https://www.surveymonkey.com/r/ColaistenaMumhan_English

If you prefer to complete the survey by email or to send your responses by post, please click here

Coláiste na Mumhan is being supported in its strategic planning by 2into3, a consulting firm that specialise in supporting nonprofits to have a transformational impact on society. If you have any questions about this survey please contact: Niamh.Moriarty@2into3.com or myself.Le meas,

Diarmuid Ó Dálaigh

086 2340932

Comóradh 50 bliain an tAthair Peadar

Feach pictuirí ar

 

https://photos.app.goo.gl/VYf4RkdBvMkJXFyK9

Tuismitheoirí & Leanaí Múscraí

A chairde,

Más eolas daoibh…

Teaghlaigh Mhúscraí

Áisitheoir á lorg do ghrúpa

Tuismitheoirí & Leanaí réamhscoile

Tóraíochtaí Teaghlaigh i Múscraí

Abha an tSuláin, Cosán na Foraoise & Slí Eachrois

https://www.tuismitheoiri.ie/category/toraiochtai-teaghlaigh/

Comóradh 50 bliain an tAthair Peadar

Tá 50 bliain ann ón uair a oirníodh an tAthair Peadar Ó Cróinín le gairm na sagartachta anseo i mBéal Átha’n Ghaorthaidh. Chun an ócáid speisialta seo a cheiliúradh beidh Aifreann á rá aige i Séipéal Naomh Fionnbarra agus Rónán ar a 5in ar an Satharn, 23ú Iúil, le cupán tae agus comhrá san Áras ina dhiaidh. Míle fáilte roimh chách. 


Más mian le héinne blúire a bhácáil don ócáid téir i dteagmháil le Síle ag 086 158 1953.

Fr. Peadar’s 50th Anniversary

50 years ago Fr. Peadar Cronin was ordained to the priesthood here in Ballingeary. To celebrate this special occasion he will say mass in St. Finbarr and Ronan’s Church at 5pm on Saturday, 23rd July, followed by a cuppa and a chat in the Áras. Everyone is welcome to attend

If anyone would like to provide baked goods for the occassion please contact Síle on 086 158 1953.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Oifigeach Turasóireachta Pobail do Ghaeltacht Mhúscraí.

Tá Plean nua déanta agus réidh le cur i bhfeidhm.   Tá Meitheal Turasóireachta ann chun cabhrú leis an obair agus beidh traenáil ón Údarás/Fáilte Ireland.  Tá na sonraí go léir ar   http://muscrai.org/foluntas/    Dáta deiridh 15ú Lúnasa.

 
Tourist Officer


New role for Tourist Officer to promote Gaeltacht Mhúscraí.  There is a plan ready to be implemented.  There is a Meitheal Turasóireachta to help with the work and training from a new programme led by Údarás na Gaeltachta & Fáilte Ireland.  The full details are available ón http://muscrai.org/foluntas/ The deadline is 15th August 2022.

Save Gougane Barra from Giants

Feach an comparaid do oirde na turbini agus an seipeal insan Gúagán

See the size comparison between the church and the turbines.

See Ballingeary.com to support the cause

Coiste Forbartha Béal Átha‘n Ghaorthaidh CLG commissioned a montage of scaled images of the
proposed turbines alongside the Elysian Tower, which is Ireland’s tallest building, and the worldrenowned St Finbar’s oratory at Gougane. The group made the graphic to build awareness of the
proposed project and of their fundraising for legal efforts against it.

See Ballingeray.com

Meitheal na Gaoilainne

Seanfhocail Seachtain 23

Ná déan nós is ná bris nós. – Don’t make a habit and don’t break a habit.

Is fearr glas ná amhras.-  Better safe than sorry.

Is brea an ní an oíge ach ní thagann sí faoi dhó. – Youth is a fine thing, but it does not come twice.

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1lVbB3JQ8Tr2XPbm-2pyzi7yJl8SNGeoF/view?usp=sharing

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

AR DÍOL

Golden retriever pups ar díol. Tuilleadh eolais ó Fionni ar 0868051790 

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Tá an nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Breandán Ó Tuama agus Siobhán Dan Seán).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Breandán Ó Tuama and Siobhán Dan Seán   ) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter